27. června 1923 Povodeň

14.07.2008 06:05

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.


 

 

Původní znění.

4219.

Antrag

des Abgeordneten Budig und Genossen

in Angelegenheit der Elementarkatastrophe in den Gemeinden Langenlutsch, Putzendorf, Ludwigsdorf, Ober-Heinzendorf, Pohler, Ober-Rauden, Moligsdorf, Rostiz und Kieferdörfel, des Bezirkes M. Trübau.

 

Am 31. Mai und 1. Juni 1. J. wurden die genannten Gemeinden von einem wolkenbruchartigen Regen mit Hagelschlag betroffen, der nicht nur die Feldfrüchte sehr beschädigt, die Acker gerissen, den Humus weggeführt. Wiesen verschlemmt, aber auch die Wege und Gemeindekommunikationen vollständig vernichtet hat.

 

Der angerichtete Schaden beträgt nach den bis jetzt vorliegendem Schätzungen in der Gemeinde Langenlutsch 248.345 Kč, die Regulierung des vermurten Triebebaches dürfte 60.000 Kč in Anspruch nehmen. Die vom Hügelland herabströmenden Wassermassen waren so gewaltig, dass in den Feldwegen im einer Länge von mehr als 1 km bis 2 Meter tiefe Gräben gerissen wurden. In Putzendorf und Ludwigsdorf beträgt der Schaden 241.000 Kč. In Ober-Hleinzendorf 376.000 Kč, in Pohler 53.600 Kč, in Ober-Rauden 5300 Kč. In den übrigen Gemeinden ist die Schadenerhebung noch nicht abgeschlossen.

 

Die heimgesuchten Gemeinden müssen rasche und ausgiebige Hilfe vom Staate bekommen. Darum beantragen die Gefertigten:

 

Die hohe Nationalversammlung wolle beschliessen:

 

Der Regierung wird aufgetragen:

 

1. Nach gründlicher Untersuchung der Schaden in den von Elementarschäden betroffenen Gemeinden die Durchführung einer mehrjährigen Steuerabschreibung von den von der Katastrophe vernichteten Grundstücken zu veranlassen,

 

2. eine staatliche Unterstützung zur Errichtung und Wiederherstellung von Gemeindewegen und Bächen raschestens zu gewähren,

 

3. den Landwirten die Wiederherstellung der Feldwege zu ermöglichen, deren Kosten bei einzelnen Besitzern von 3000 bis 10.000 Kč betragen dürften, damit die Feldfrüchte eingeheimst werden können,

 

4. zu veranlassen, dass die Steueradministrationen die von Elementarschäden betroffenen Parzellen von der Umsatzsteuervorschreibung und Vermögens- und Wertzuwachsabgabe ausscheiden,

 

5. von Moligsdorf mach Rostitz den Bau einer Notstandsstrasse vorzunehmen,

 

6. die Regulierung des Triebebaches in Langenlutsch und Beseitigung des Schotters vorzunehmen, was einen Betrag von 60.000 Kč erfordert.

 

Für die Unterstützung der betroffenen Gemeinden wird ein Betrag von mindestens 1 Million Kranen notwendig sein und ist die Bedeckung dieser Staatsunterstützung aus den Ueberschüssen der heurigen Staatseinnahmen zu decken.

 

Die mährische Landesverwaltungskommission ist aufzufordern, einen entsprechenden Betrag zur Unterstützung der von Elementarschäden betroffenen Gemeinden zu bewilligen.

 

Dieser Antrag ist dem landwirtschaftlichen Ausschuss und Budgetausschuss zur Verhandlung zu überweisen.

, am 27. Juni 1923.

Prag

 

Budig, Böhr, Kostka, Dr. Luschka, Bobek, Windirsch, Dr. Radda, Zierhut, Röttel, Heller, Dr. Schollich, Dr. E. Feyerfeil, Matzner, Dr. Körmendy-Ékes, Dr. Petersilka, Scharnagl, Mark, Schubert, Křepek, Dr. W. Feierfeil, Schälzky, J. Fischer.

 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.


 

Překlad.

4219.

Návrh

poslance Budiga a druhů

o živelné pohromě v obcích Dlouhé Loučce, Pačově, Ludvíkově, Horní Hynčině, Pohledech, Horní Rudné, Molikově, Rozstání a Borové v okrese moravsko-třebovském.

 

Dne 31. května a 1. června t. r. byly jmenované obce postiženy průtrží mračen s krupobitím, která nejen že velice poškodila polní plodiny, rozryla pole, odplavila prst, zanesla louky, nýbrž i úplně zničila cesty a obecní komunikace.

 

Způsobená škoda činí podle dosavadních odhadů v obci Dlouhé Loučce 248.345 Kč, úprava zanešeného třebovského potoka bude vyžadovati asi 60.000 Kč. Spousty vody valící se z pahorkatiny byly tak ohromné, že na polních cestách v délce více než 1 km byly vyryty až 2 metry hluboké strouhy. V Pacově a Ludvíkově činí škoda 241.000 Kč. V Horní Hynčině 376.000 Kč, v Pohledech 53.600 Kč, v Horní Rudné 5300 Kč. V jiných obcích nebylo ještě ukončeno zjišťování škody.

 

Postižené obce musí dostati od státu rychlou a vydatnou pomoc. Proto navrhují podepsaní:

 

Vysoké Národní shromáždění, račiž se usnésti:

 

Vláda se vybízí:

 

1. aby po zevrubném vyšetření škot v obcích, postižených živelnou pohromou nařídila odpis daní na několik let z pozemků, zničených pohromou,

 

2. aby co nejrychleji poskytla státní podporu na zřízení a opravu obecních cest a potoků,

 

3. aby umožnila rolníkům znovuzřízení polních cest, vydání na to bude činiti u jednotlivých držitelů asi 3000 až 10.000 Kč, aby mohly býti polní plodiny dopraveny domů,

 

4. aby nařídila, aby berní správy vyloučily parcely postižené živelnými škodami od předpisu daně z obratu a dávky z majetku a z přírůstku na majetku,

 

5. aby z Malíkova do Rozstání začala stavěti nouzovou silnici,

 

6. aby provedla úpravu třebovského potoka v Dlouhé Loučce a odstranila štěrk, co vyžaduje částky 60.000 Kč.

 

Pro podporu postižených obcí bude zapotřebí částky nejméně 1 milionu korun a úhrada této státní podpory budiž vzata z přebytků letošních státních příjmů.

 

Moravská zemská správní komise budiž vyzvána, aby povolila přiměřenou částka na podporu obcí, postižených živelnou škodou.

 

Tento návrh budiž přikázán k projednání výboru zemědělskému a rozpočtovému.

 

V Praze dne 27. června 1923.

Budig, Böhr, Kostka, dr. Petersilka, Bobek, Windirsch, dr. Radda, Zierhut, Röttel, Heller, dr. Schollich, dr. E. Feyerfeil, Matzner, dr. Körmendy-Ékes, dr. Luschka, Scharnagl, Mark, Schubert, Křepek, dr. W. Feierfeil, Schälzky, J. Fischer.

—————

Zpět